Historie

Významné události historie sokola v Zábřehu

1895 - Založení zábřežského sokola. Spolek nesl zpočátku název Tělovýchovná jednota Tyrš, poté Tj Tyrš Sokol a dále Tj Sokol. 95 členů. Prvním starostou byl zvolen Karel Kordas, náčelníkem Adolf Vojtíšek. Dobrovolné příspěvky byly odhlasovány ve výši 20 hal. rakouské měny měsíčně. 

1903 - Ustanoven sokolský stavební odbor pro výstavbu sokolovny. Po získání místa na horním předměstí byla zahájena sbírka na výstavbu sokolovny. ČOS povolila bezúročnou půjčku 10 000 K rak. měny pro účel stavby sokolovny.

1913 - Započala stavba sokolovny. Původní plány vypracoval zábřežský arch. Syřitě z Brna, ty pak přepracoval a stavbu provedl zábřežský stavitel Lubomír Lolek. Stavba dokončena 8.12.1913. Budova obsahovala sál, šatny a sprchy.

1. sv válka - Sokolovna přeměněna v lazaret.

1918 - Koncem října zvolen nový výbor Sokola. Statistiky uvádí celkem 89 členů (69 mužů, 20 žen).

1920 - Po vyklizení vojskem provedena generální oprava sokolovny (64 000 Kč). Jednota měla 180 mužů, 74 žen a dále dorost a žactvo. Starostou byl zvolen Rudolf Schenk.

1921 - 27. února byla sokolská župa severomoravská rozdělena - oddělená župa olomoucká a zbývající čast s původním názvem přenesena do Zábřeha.

1921 - Sokolský župní slet. Vystoupilo přes 1500 cvičenců, přihlíželo 6000 lidí.

1922 - Přístavba menšího tělocvičného sálu (8 x 15 m) v nákladu 97 379 Kč. Každý člen měl za povinnost odpracovat zdarma 30h, přičemž nekteří odpracovali až 230h. 

Od r. 1923 - Sokolovna se s největším sálem ve městě stává hlavním střediskem kultury Zábřeha a celého okolí.

1925 - Získán pozemek na rozšíření areálu cvičiště za sokolovnou.

1927 - Stavba stálého jeviště a divadelních šaten v nákladu 134 tisís Kč.

1933 - Zřízeno tenisové hřiště, jehož plocha byla v zimě proměněna na kluziště.

1936 - Na cvičišti postaven hudební dřevěný pavilon.

1938 - 10. října byl Zábřeh obsazen německým vojskem. Vedouci Sokola evakuování do vnitrozemí. Majetek zkonfiskován. Prapor a kronika byly zásluhou Joži Malého dopraveny do bezpečí.

1945 - 27. června se konala první schůze znovuobnovené jednoty Tj Sokol Zábřeh. Inventarizace majetku ztraceného za války. Zjištění jmen bratří a sester, kterí se zúčastnili odboje.

Od r. 1948 - Vylučování osvědčených a zasloužilých činovníků sokola, kteří byli "dobově neúnosní a reakčního myšlení".

1968 - 22. června je svolán župní sraz do Zábřeha a ustavuje se i sokolská jednota v Zábřeze. Po okupaci armádami Varšavské smlouvy v srpnu Sokol potlačen.

Od r. 1968 - období socialistické tělovýchovy. Sokol pokračoval pouze v zahraničí.

1989 - V listopadu obnovena činnost Sokola.

1990 - Ustavení sokolské jednoty v Zábřeze. Smírnou cestou se podařilo získat nazpět sokolovnu i další sokolský majetek. Obnovuje se činnost hlavně v oblasti sportu.

2017 - 155 let Sokola